homeหลักการศึกษา
personperson_add
หลักการศึกษา

ผู้สอน
บุญจันทร์ สีสันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8511

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับนักศึกษาที่เรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)