เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการทําการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกําหนดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือสําหรับการวิจัย การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมุติฐาน การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการนำผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาได้

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการทำวิจัยได้

5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษาได้