homeวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการการศึกษา
personperson_add
วิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการการศึกษา

ผู้สอน
บุญจันทร์ สีสันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8512

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการทําการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกําหนดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือสําหรับการวิจัย การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมุติฐาน การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการนำผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาได้

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการทำวิจัยได้

5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษาได้ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)