ภาษาไทยพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างครูประสาร กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกในวิชาภาษาไทยพื้นฐาน