เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกำลังการด้วยกีฬาไทย/กีฬาสากล มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา เลือกและปฏิบัติการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีความสุขภาพใต้ความพอเพียง พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ