homeพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
person
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

ผู้สอน
นาย อภิสิทธิ์ จิตเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8518

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกำลังการด้วยกีฬาไทย/กีฬาสากล มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา เลือกและปฏิบัติการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีความสุขภาพใต้ความพอเพียง พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)