homeพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
personperson_add
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

ผู้สอน
นาย อภิสิทธิ์ จิตเที่ยง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8518

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกำลังการด้วยกีฬาไทย/กีฬาสากล มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา เลือกและปฏิบัติการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีความสุขภาพใต้ความพอเพียง พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)