home3572302 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ
person
3572302 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ

ผู้สอน
นางสาว test test
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
3572302 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8519

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและเข้าใจถึงอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักท่องเที่ยว มารยาท  บุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับ การสื่อสารตลอดจนศิลปะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสารในสังคม การนัดหมาย การจัดประชุมและการจัดเลี้ยงรับรอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)