3572302 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและเข้าใจถึงอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักท่องเที่ยว มารยาท  บุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับ การสื่อสารตลอดจนศิลปะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสารในสังคม การนัดหมาย การจัดประชุมและการจัดเลี้ยงรับรอง