home3572302 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ
personperson_add
3572302 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ

ผู้สอน
person
นางสาว test test
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3572302 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8519

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและเข้าใจถึงอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักท่องเที่ยว มารยาท  บุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับ การสื่อสารตลอดจนศิลปะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสารในสังคม การนัดหมาย การจัดประชุมและการจัดเลี้ยงรับรอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)