ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

รู้จักที่มาและประเภทของตัวอักษรญี่ปุ่น ศัพท์ญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย ไวยกรณ์พื้นฐาน การฝึกพูดออกเสียง การเขียนญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง