ประเพณีโคราช

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนศึกษาประเพณีท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนและภาคภูมิใจในประเพณีของตนเอง