วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศท 0401

คำอธิบายชั้นเรียน


ชั้นเรียนดังกล่าวเป็นชั้นเรียนระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 2556

ภาคปกติ