นางสาวลัดดาวรรณ จุใจล้ำ เลขที่ 28 ม.5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเรียนการสอน