GD 331 จัดหน้าดิจิตัล Sec 07

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับให้นักศึกษาใช้ส่งคำถามหรือตรวจ Sketch แบบออนไลน์ (กรณีไม่สามารถมาพบอาจารย์ผู้สอนนอกเวลาได้) และให้นักศึกษาใช้บันทึก Sketch ของแต่ละคนที่ได้ Sketch ไว้ สำหรับเก็บเป็น Portfolio ในท้ายเทอม