homeGD 331 จัดหน้าดิจิตัล Sec 03
person
GD 331 จัดหน้าดิจิตัล Sec 03

ผู้สอน
อาจารย์ ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
GD 331 จัดหน้าดิจิตัล Sec 03

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8533

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับใช้บันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา เก็บสะสม Sketch และใช้สำหรับถามคำถามเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อคำถามใด ให้นักศึกษาส่งคำถามไว้ในนี้ได้ และนักศึกษาสามารถส่ง Sketch ได้ในกรณีที่มีเวลาว่างไม่ตรงกับอาจารย์ผู้สอน 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)