เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GD 331 จัดหน้าดิจิตัล Sec 03

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับใช้บันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา เก็บสะสม Sketch และใช้สำหรับถามคำถามเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อคำถามใด ให้นักศึกษาส่งคำถามไว้ในนี้ได้ และนักศึกษาสามารถส่ง Sketch ได้ในกรณีที่มีเวลาว่างไม่ตรงกับอาจารย์ผู้สอน