homeGD 331 จัดหน้าดิจิตัล Sec 03
personperson_add
GD 331 จัดหน้าดิจิตัล Sec 03

ผู้สอน
อาจารย์ ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
GD 331 จัดหน้าดิจิตัล Sec 03

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8533

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับใช้บันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา เก็บสะสม Sketch และใช้สำหรับถามคำถามเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อคำถามใด ให้นักศึกษาส่งคำถามไว้ในนี้ได้ และนักศึกษาสามารถส่ง Sketch ได้ในกรณีที่มีเวลาว่างไม่ตรงกับอาจารย์ผู้สอน 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)