GD 331 จัดหน้าดิจิตัล Sec 03

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับใช้บันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา เก็บสะสม Sketch และใช้สำหรับถามคำถามเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อคำถามใด ให้นักศึกษาส่งคำถามไว้ในนี้ได้ และนักศึกษาสามารถส่ง Sketch ได้ในกรณีที่มีเวลาว่างไม่ตรงกับอาจารย์ผู้สอน