เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

56-2 4914802 การฝึกประสบการณ์อาชีพสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ+กศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา 4914802 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน (Field Experience in Community Health) 5(450) มีสังเขปคำอธิบายรายวิชา คิอ "ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืน" ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Public Health Science) แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (Community Health) 

ชื่อเต็มปริญญา: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

                           Bachelor of Science (Public Health Science)
ชื่อย่อปริญญา : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
                           B.S. (Public Health Science)

ปรัชญาของหลักสูตร: เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้มีความสามารถเชิงสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทของท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

1. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีครรลองชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็นพลเมืองดีของชาติ

2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถบริหารจัดการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับชุมชนที่สอดคล้องเชิงสากล

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ในแขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ตามความต้องการของท้องถิ่น

4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้