โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ออกแบบและจัดสร้างระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ การนำเสนอและเอกสารทางเทคนิค โดยใช้กรณีศึกษา