การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2556)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 สำหรับเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556