เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 สำหรับเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556