homeการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2556)
person
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2556)

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2556)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8563

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 สำหรับเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)