homeการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2556)
personperson_add
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2556)

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2556)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8563

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 สำหรับเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)