สไลด์ประกอบการสอนเคมีคลินิกเทอม 2 จากอ.วิมลมาลย์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สไลด์ประกอบการสอน หัวข้อ Body fluid analysis, Inherited metabolic disease and laboratory tests, Cardiovascular disease and laboratory tests