เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สไลด์ประกอบการสอนเคมีคลินิกเทอม 2 จากอ.วิมลมาลย์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สไลด์ประกอบการสอน หัวข้อ Body fluid analysis, Inherited metabolic disease and laboratory tests, Cardiovascular disease and laboratory tests