homeภาคการเรียนที่ ๑ปี ๑ / ๒๕๕๖ เอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม
person
ภาคการเรียนที่ ๑ปี ๑ / ๒๕๕๖ เอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ผู้สอน
อาจารย์ พัททดล เสวตวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาคการเรียนที่ ๑ปี ๑ / ๒๕๕๖ เอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8568

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สั่งงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)