เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EA 105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาระความรู้ - ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ - เทคโนโลยีและสารสนเทศ - การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ - การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม สมรรถนะ - สามารถเลือก ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี - สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี - สามารถแสวงหาแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน