EA 105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


ผู้สอน
นางสาว โสภา ชัยพัฒน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EA 105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา
857

สถานศึกษา
วิทยาลัยสันตพล

คำอธิบายวิชา

สาระความรู้ - ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ - เทคโนโลยีและสารสนเทศ - การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ - การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม สมรรถนะ - สามารถเลือก ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี - สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี - สามารถแสวงหาแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books