homeEA 105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
personperson_add
EA 105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้สอน
นางสาว โสภา ชัยพัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
EA 105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
857

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระความรู้ - ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ - เทคโนโลยีและสารสนเทศ - การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ - การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม สมรรถนะ - สามารถเลือก ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี - สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี - สามารถแสวงหาแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)