เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(2556)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเฉพาะด้านของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 54