homeเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(2556)
personperson_add
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(2556)

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(2556)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8574

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเฉพาะด้านของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 54 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)