เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(2556)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเฉพาะด้านของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 54