เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/4

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับผู้เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ชั้น ม.4/4 โรงเรียนตะโหมด