เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/5

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับผู้เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ชั้น ม.4/5 โรงเรียนตะโหมด