เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับผู้เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ชั้น ม.4/5 โรงเรียนตะโหมด