ห้องเรียนกลับทางวิชาภาษาจีน ม.๑ห้อง大爱 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนภาษาจีนโดยใช้หลักห้องเรียนกลับทาง เน้นการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญ