เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

344-212 Algorithm Analysis and Design

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการวิเคราะห์ความซับซ้อนของปัญหาและขั้นตอนวิธี แบบใช้ค่าดีที่สุด ค่าเฉลี่ย ค่าเลวที่สุด จำนวนเนื้อที่ความจำหลักที่ใช้  ความง่ายและความเหมาะสมที่สุด การแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้างและแบบเวียนบังเกิด ขั้นตอนวิธีแบบแบ่งแยกและการพิชิต ขั้นตอนวิธีแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ ปัญหาแบบเอ็นพี-คอมพลีต