เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น (การอ่าน)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น ด้านการอ่าน  คันจิ  คำศัพท์  และแบบฝึก