เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Environmental Control

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
  • ลักษณะมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำ
  • ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์
  • การวิธีวิเคราะห์มลพิษในน้ำ
  • กรรมวิธีเฉพาะหน่วยที่ใช้ในการกำจัดน้ำเสียทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา เช่น การกรอง การตกตะกอน การทำปฏิกิริยากับสารเคมีและบักเตรี เป็นต้น
  • การออกแบบเครื่องมือเฉพาะหน่วย วิธีกำจัดมลพิษในอากาศ วิธีกำจัดน้ำเสียและอากาศเสียในโรงงานอุตสาหกรรม