ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน