เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติ สาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

ชื่อย่อปริญญา   รป.บ.

ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มนักศึกษา  นักศึกษาที่เป็นพระสังฆาธิการ ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

จำนวนนักศึกษา  ๓๙ รูป