homeชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติ สาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
person
ชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติ สาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

ผู้สอน
venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติ สาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
86

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายวิชา

ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

ชื่อย่อปริญญา   รป.บ.

ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มนักศึกษา  นักศึกษาที่เป็นพระสังฆาธิการ ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

จำนวนนักศึกษา  ๓๙ รูป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)