homeชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติ สาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
personperson_add
ชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติ สาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

ผู้สอน
venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติ สาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
86

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

ชื่อย่อปริญญา   รป.บ.

ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มนักศึกษา  นักศึกษาที่เป็นพระสังฆาธิการ ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

จำนวนนักศึกษา  ๓๙ รูป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)