ชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติ สาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

Thammarat Ariyadhammo

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

ชื่อย่อปริญญา   รป.บ.

ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มนักศึกษา  นักศึกษาที่เป็นพระสังฆาธิการ ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

จำนวนนักศึกษา  ๓๙ รูป