BFS เตรียมการประเมิน

คำอธิบายชั้นเรียน

วันที่ 13-14 พย.56  มีการประเมินภายใน เพิ่มรองรับ รอบที่ 3 เราต้องเตรียมการให้พร้อมครับ