homeนาฎศิลป์ไทย
personperson_add
นาฎศิลป์ไทย

ผู้สอน
นางสาว จรินทร ศรีวรสาร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นาฎศิลป์ไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8605

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นาฎศิลป์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)