ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

รักเรียน รักงาน สร้างสรรค์ สามัคคี