เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

lสถิติชั้นสูง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา

๑.สถิติหลายตัวแปร

๒.การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป