homeสถิติขั้นสูง
personperson_add
สถิติขั้นสูง

ผู้สอน
บุญจันทร์ สีสันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สถิติขั้นสูง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8610

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา

๑.สถิตหลายตัวแปร

๒.การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)