สถิติขั้นสูง

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา

๑.สถิตหลายตัวแปร

๒.การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป