เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สถิติขั้นสูง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา

๑.สถิตหลายตัวแปร

๒.การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป