การทำงานเป็นทีม (TEAMWORK)

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาวิชา

1 หลักการ ความหมายความสำคัญ

2 บทบาทของผู้นำต่อการทำงทานเป็นทีม