homeการทำงานเป็นทีม (TEAMWORK)
person
การทำงานเป็นทีม (TEAMWORK)

ผู้สอน
นาย ปฐมสุข สีลาดเลา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การทำงานเป็นทีม (TEAMWORK)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8612

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหาวิชา

1 หลักการ ความหมายความสำคัญ

2 บทบาทของผู้นำต่อการทำงทานเป็นทีม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)