เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 ข้อ 3  อธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

 ข้อ 4  อธิบายประวัติความเป็นมาของอาเซียนและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน

 ข้อ 5  อธิบายอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน

 ข้อ 6  อธิบายสาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียน สำนักงานเลขาธิการอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน