ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนโคราชวิทยามีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน