homeการใช้โปรแกรม Power Point
person
การใช้โปรแกรม Power Point

ผู้สอน
นางสาว สุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้โปรแกรม Power Point

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8625

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สอนในรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4  เรื่อง     การใช้โปรแกรม Power Point   โดยจะแยกเป็นบทๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)