การใช้โปรแกรม Power Point

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนในรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4  เรื่อง     การใช้โปรแกรม Power Point   โดยจะแยกเป็นบทๆ