เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้โปรแกรม Power Point

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สอนในรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4  เรื่อง     การใช้โปรแกรม Power Point   โดยจะแยกเป็นบทๆ