ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย Jurisprudence

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา : ความรู้พื้นฐานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ศึกษาลักษณะและประเภทของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักกฎหมายเกี่ยวกับบุคคล หลักกฎหมายเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายเกี่ยวกับหนี้