เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง Constitution and Election Laws

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำธิบายรายวิชา :  ศึกษาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปของไทย  เนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญในอดีตและปัจจุบัน สิทธิและเสรีภาพของบุคคล องค์กรต่างๆของรัฐและศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง