รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง Constitution and Election Laws

คำอธิบายชั้นเรียน

คำธิบายรายวิชา :  ศึกษาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปของไทย  เนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญในอดีตและปัจจุบัน สิทธิและเสรีภาพของบุคคล องค์กรต่างๆของรัฐและศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง