เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

  การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น  ใช้สำหรับสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop CS 5