การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

  การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น  ใช้สำหรับสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop CS 5