การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ชั้น ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007