การใช้งานโปรแกรม word 2007

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

     ในบทเรียนเรื่อง    การใช้งานโปรแกรม  word  2007   ได้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น จำนวน 4 บท