ม.3 การเปรียบเทียบ Comparison

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการเปรียบ adjective ด้วยตนเอง จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด