homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ผู้สอน
นาย สิริ หิรัญบริรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
868

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver cs3 การประยุกการสร้างเว็บไซต์ การจัดและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตาราง การสร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ เว็บไซต์ การแบ่งหน้าเว็บเพจ เป็นส่วนๆ การสร้างฟอร์มเพื่อรองรับข้อมูลจากผู้ใช้ การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การแทรกมัลติมีเดียสื่อ 
          - ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และอัพโหลดเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
          - เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำเว็บไซต์ นำเสนอข้อมูลและข่าวสารเข้าสู้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ 
          จำนวน 1.0 หน่วย / ภาคเรียน / ปี 
          จำนวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)