ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


ผู้สอน
นาย สิริ หิรัญบริรักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

รหัสวิชา
868

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

 

รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver cs3 การประยุกการสร้างเว็บไซต์ การจัดและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตาราง การสร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ เว็บไซต์ การแบ่งหน้าเว็บเพจ เป็นส่วนๆ การสร้างฟอร์มเพื่อรองรับข้อมูลจากผู้ใช้ การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การแทรกมัลติมีเดียสื่อ 
          - ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และอัพโหลดเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
          - เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำเว็บไซต์ นำเสนอข้อมูลและข่าวสารเข้าสู้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ 
          จำนวน 1.0 หน่วย / ภาคเรียน / ปี 
          จำนวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books