การวิเคราะห์และออกแบบระบบ


ผู้สอน
ครู อภิรดี วงษ์ทรัพย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

รหัสวิชา
873

สถานศึกษา
โรงเรียนช่องพรานวิทยา

คำอธิบายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจในงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  2. ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา

  1. จัดทำขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  2. ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  3. ทดสอบการทำงานของระบบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติ องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรของระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ ศึกษาความเหมาะสมของระบบ DFD ERD การออกแบบการแสดงผล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนเอกสารและการนำเสนอผลการวิเคราะห์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books