เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วจุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้มีความเข้าใจในงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2. ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล มาตรฐานรายวิชา 1. จัดทำขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2. ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3. ทดสอบการทำงานของระบบ คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติ องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรของระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ ศึกษาความเหมาะสมของระบบ DFD ERD การออกแบบการแสดงผล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนเอกสารและการนำเสนอผลการวิเคราะห์