การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้มีความเข้าใจในงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2. ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล มาตรฐานรายวิชา 1. จัดทำขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2. ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3. ทดสอบการทำงานของระบบ คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติ องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรของระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ ศึกษาความเหมาะสมของระบบ DFD ERD การออกแบบการแสดงผล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนเอกสารและการนำเสนอผลการวิเคราะห์