เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วจุดประสงค์ทั่วไป 1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการสื่อสารข้อมูล แบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส รูปแบบ และทิศทาง การรับส่งข้อมูลแบบต่าง ๆ 2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานการรับส่งข้อมูลแบบต่าง ๆ 3. เพื่อให้สามารถทดสอบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ มาตรฐานรายวิชา 1. เข้าใจหลักการทำงานและการติดต่อสื่อสารข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 2. ทดสอบการทำงานของเครื่องมือ-อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบใหม่ 3. ออกแบบ และวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4. บำรุงรักษาระบบสื่อสารข้อมูล คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารแบบทิศทางเดียว (Simplex) กึ่งสองทิศทาง (Half Duplex) แบบสองทิศทาง (Full Duplex) ระบบสายส่ง ระบบโครงข่ายโทรศัพท์และการสื่อสาร ข้อมูลระยะไกล การรับ ส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การตรวจสอบข้อมูล มาตรฐานการติดต่อสื่อสารแบบอนุกรมและขนาน เช่น RS-232 ,RS422,RS-433 ,RS-449 , RS-485 และ Centronics อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร Modem, Communication Interface Card, Fiber Optics Cable การสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การทำงานของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ ๆ