ETI 2702 บทเรียนสำเร็จรูป (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/54


ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ETI 2702 บทเรียนสำเร็จรูป (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/54

รหัสวิชา
875

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย และลักษณะของบทเรียนสำเร็จรูป ทฤษฎีพื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการของบทเรียนสำเร็จรูป งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประเภท คุณค่า ข้อจำกัด กระบวนการในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป การนำบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้ในการเรียนการสอน ทดลองสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books