มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม อ.ชิษณุพงศ์ เข็มนาค ภาคเรียนที่ 2/2554

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นที่ศึกษานอกห้องเรียน และปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียน