homeConversation [S3]
person
Conversation [S3]

ผู้สอน
Trirat Petchsingh
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Conversation [S3]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8792

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

aa

Conversation class for S6 Semester 2/2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.Trirat                          ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)