homeo-net วิทยาศาสตร์
personperson_add
o-net วิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว ณัฏฐิกา สมัยมงคล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
o-net วิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
88

สถานศึกษา
เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา o-net วิทยาศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อ

1. ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

2. นักเรียนสามารถทบทวนความรู้เก่าและเชื่อมโยงความรู้ใหม่ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ ๆ ได้

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)