homeo-net วิทยาศาสตร์
person
o-net วิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว ณัฏฐิกา สมัยมงคล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
o-net วิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
88

สถานศึกษา
เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี

คำอธิบายวิชา

รายวิชา o-net วิทยาศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อ

1. ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

2. นักเรียนสามารถทบทวนความรู้เก่าและเชื่อมโยงความรู้ใหม่ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ ๆ ได้

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)