o-net วิทยาศาสตร์

ณัฏฐิกา สมัยมงคล

เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา o-net วิทยาศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อ

1. ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

2. นักเรียนสามารถทบทวนความรู้เก่าและเชื่อมโยงความรู้ใหม่ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ ๆ ได้