homeGE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
personperson_add
GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน
นาย ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
882

สถานศึกษา
ศรช.เมืองชุมพร-หลังสวน-พะโต๊ะ

คำอธิบายชั้นเรียน
 เป็นชั้นเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ณ ศรช.เมืองชุมพร
  • สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศรช.หลังสวน และศรช.พะโต๊ะ รวมทั้งผู้เข้าอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของทั้ง 3 ศรช.

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)