เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์

ศรช.เมืองชุมพร-หลังสวน-พะโต๊ะ

เป็นชั้นเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี - สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ณ ศรช.เมืองชุมพร - สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศรช.หลังสวน และศรช.พะโต๊ะ รวมทั้งผู้เข้าอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของทั้ง 3 ศรช.