GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้สอน
นาย ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา
882

สถานศึกษา
ศรช.เมืองชุมพร-หลังสวน-พะโต๊ะ

คำอธิบายวิชา
 เป็นชั้นเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books