GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังสวน)

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และผู้เข้าอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จัดกระบวนการเรียนรู้ ณ ศูนย์ศิลปวิทยาการ โรงเรียนวัดประสาทนิกร อ.หลังสวน จ.ชุมพร